Τσουκαλάς, Ιστοριογεωγραφική Περιγραφή της Επαρχίας Φιλιππουπόλεως (1851)
[Bibliography]

Abbreviation
Τσουκαλάς, Ιστοριογεωγραφική Περιγραφή της Επαρχίας Φιλιππουπόλεως (1851)
Form of publication
Book

Γεώργιος Τσουκαλάς, Ιστοριογεωγραφική Περιγραφή της Επαρχίας Φιλιππουπόλεως (Εν τω τυπογραφίω των Π. Π. Μεχυταρίστων, Βιέννη 1851)

Key words
Evros, river / Hebrus, river.
Hellenism.
Philippoupolis / Plovdiv.
Stenemachos / Asenovgrad.
Thrace.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.