Παπουλίδης, Μαρασλής (1989)
[Bibliography]

Abbreviation
Παπουλίδης, Μαρασλής (1989)
Form of publication
Book

Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Γρηγόριος Γ. Μαρασλής (1831-1907). Η ζωή και το έργο του. Συμβολή στη δραστηριότητα του Ελληνισμού της Ρωσίας (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), αρ. έκδ. 222, Θεσσαλονίκη 1989)

Data
K. Papoulidis, Gregorios G. Maraslis (1831-1907): His Life and Work; A Contribution to the Study of Greek Activity in Russia (Institute for Balkan Studies no. 222, Thessaloniki 1989) monograph in Greek. English Summary pp. 139-140. Russian Summary pp. 141-143. Total pages 146.
Key words
Archives.
Benefactors.
Entrepreneurs, financial agents.
Greek education.
Library.
Moscow.
Odessa.
Philippoupolis / Plovdiv.
Prosopography.
Russian Empire.
Russian Hellenism.
Scholars.