Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (1975)
[Bibliography]

Abbreviation
Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (1975)
Form of publication
Book

Σπυρίδων Γ. Φωκάς, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), αρ. έκδ. 144 Θεσσαλονίκη 1975)

Data
S.G. Fokas, The Greeks in the river navigation of the Lower Danube [in Greek] (Institute for Balkan Studies no. 144, Thessaloniki 1975). This excellent work by the retired Secretary General of the Marine Administration of the Danube is based on (unpublished) official Romanian documents. See the Appendix, pp. 327-434, for a list of ships, and also the Bibliography and sources on pp. 435-446.
Key words
Archives.
Braila.
Danube Delta.
Danube, Lower Danube.
Danube, Maritime Danube.
Entrepreneurs, financial agents.
Galatsi, Romania.
Jassy.
Maritime Company.
River navigation.
River quay.
Romania / Rumania.
Ship.
Ship owners.
Shipyard.
Twentieth century.