Κολιαδήμου, Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας (1890-1940) (2006) [Koliademou, From the Cappadocian Axos to Macedonia] in Greek
[Texts]

Abbreviation
Κολιαδήμου, Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας (1890-1940) (2006) [Koliademou, From the Cappadocian Axos to Macedonia] in Greek
Author
Αγνή Κ. Κολιαδήμου
Title
Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας: Προσφυγικές Διαδρομές (1890-1940)
Date
2006
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Name of printed matter
Από την Αξό της Καππαδοκίας στο Νομό Πέλλας: Προσφυγικές Διαδρομές (1890-1940) (2006)
Website
invenio.lib.auth.gr
Number of pages
197 (pdf)
General classification
General classification
Doctoral Dissertation.
©:
Αγνή Κ. Κολιαδήμου
Classification of contents
Classification of contents
Ethnological / Anthropological.
Classification of contents
Historical.
Language
Greek
Key words
Cappadocia.
Cappadocians.
Dialect.
Exchangeable populations.
Late Ottoman – Transitional period.
Late Ottoman period.
Macedonia.
Niğde.
Refugees.
Treaty of Lausanne, 1923.
Twentieth century.