Ναυτικός κόσμος Αιγαίου 02, Μύκονος 02 (1986) [Aegean nautical world 02 Mykonos 02]
[Audio-Visual]

Title
Ναυτικός κόσμος Αιγαίου 02, Μύκονος 02 (1986) [Aegean nautical world 02 Mykonos 02]
Type
Audio
Classification
Classification
Radio Broadcast.
©:
ΜΚ
Production date
7/1986
Languages
Greek
Duration
55:00΄΄
Producer / Production
Marianna Koromila for the Second Broadcasting Program of the Greek Radio and Television (ERT)
Research / Scientific supervision
Marianna Koromila
Musical selection
M. Koromila
Speaker / Narrator
Marianna Koromila
Interviewee details
George Drakopoulos, founder of Aegean Maritime Museum of Mykonos
Key words
Aegean Sea.
Commerce.
Cyclades.
Museum.
Mykonos.