Τατάκης, Ανησυχίες της εποχής μας (1988)
[Bibliography]

Abbreviation
Τατάκης, Ανησυχίες της εποχής μας (1988)
Form of publication
Book

Βασίλειος Ν. Τατάκης, Ανησυχίες της εποχής μας (Αστρολάβος / Ευθύνη, αρ. έκδ. 37, Αθήνα 1988)