Φωτιάδης, Επιστολή προς Κ. Θ. Φιλοπατρίδην (1835, 1971)
[Bibliography]

Abbreviation
Φωτιάδης, Επιστολή προς Κ. Θ. Φιλοπατρίδην (1835, 1971)
Form of publication
Booklet

Εμμανουήλ Φωτιάδης, Επιστολή προς τον εν Σέρραις Κ. Θ. Φιλοπατρίδην περί του Ελληνικού Σχολείου Σερρών. Γραφείσα εκ Μονάχου παρά Ε. Φ. (Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 46, φωτοτυπική επανέκδοση, Αθήνα 1971)

First edition
Date of publication of first edition
1835
Key words
Enlightenment.
Greece.
Macedonia.
School.
Serres.