Σερραϊκά Χρονικά τ. ΙΖ΄(2015)
[Bibliography]

Abbreviation
Σερραϊκά Χρονικά τ. ΙΖ΄(2015)
Form of publication
Periodical

Γιώργος Βοζίκας, Ευστράτιος Βαχαρόγλου, Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου κ.ά., Σερραϊκά Χρονικά. Σύγγραμμα Περιοδικόν, Βασιλική Πέννα, Γεώργιος Αικατερινίδης, Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου (επιμ.), τ. ΙΖ, (Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών - Μελενίκου, Αθήνα 2015)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-6813-90-0 / ISSN 0488-3691
Key words
Fair / Commercial feast.
Greece, modern.
Serres.