Σπανὸς (επιστ. επιμ.), Μονή Λειμώνος. Ιστορία, Παλαιογραφία, Τέχνη (2009)
[Bibliography]

Abbreviation
Σπανὸς (επιστ. επιμ.), Μονή Λειμώνος. Ιστορία, Παλαιογραφία, Τέχνη (2009)
Form of publication
Conference Proceedings

Σ. Ν. Καδάς, Αθ. Παλιούρας, Κ. Πιτσάκης, Μαρία Τσιτιμάκη, Ιω. Φουντούλης, et al, Ιερά Μονή Λειμώνος. Ιστορία, Παλαιογραφία, Τέχνη. Πρακτικὰ Συνεδρίου. Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001, Απόστολος Σπανός, Αθανάσιος Καλαμάτας (επιστημονική επιμ.), (Αθήνα 2009)

Collective work
Yes
Data

A. Spanos, A. Kalamatas (eds.), Holy Monastery of Leimon; History, Paleography, Art. Conference Proceedings of the Symposium held at the Monastery of Leimon (or Leimonos), in the island of Lesvos, from the 27th to the 30th of September 2001 and published in Athens in 2009 [in Greek].

Contents: Εκδοτικό σημείωμα 11. Βραχυγραφίες 13. † Ιωάννης Φουντούλης. «Ιγνάτιος Αγαλλιανός: ο κτίτωρ, ο άγιος» 17. Αρχιμ. Νικόδημος Παυλόπουλος, «Διακριθέντες μοναχοὶ της Ιεράς Μονής Λειμώνος» 27. Απόστολος Σπανὸς «Η συλλογὴ χειρογράφων της Μονής Λειμώνος» 35. Αθανάσιος Καραθανάσης «Αντιγραφείς χειρογράφων της Μονής Λειμώνος (16ος-20ὸς αι.)» 57. Κωνσταντίνος Πιτσάκης «Απὸ τον Λειμώνα της Λέσβου στο “Λεσβιακὸν Ανθολόγιον”. Η ιστορία του υστέρου βυζαντινού δικαίου στα χειρόγραφα της Μονής Λειμώνος» 63. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, «Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα της Μονής Λειμώνος» 91. Σωτήριος Ν. Καδάς, «Τα διακοσμημένα χειρόγραφα Λειμώνος 245 και 242» 111. Γρηγόριος Στάθης, «Ο Πραξαπόστολος, χειρόγραφο 55 της Ιεράς Μονής Λειμώνος, και η εκφωνητικὴ σημειογραφία» 141. Μαρία Τσιτιμάκη, «Η αρχιτεκτονική του καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος» 157. Αθηνά–Χριστίνα Λούπου, «Η Μεταβυζαντινὴ ξυλογλυπτικὴ στη Λέσβο και το τέμπλο της Μονής Λειμώνος» 187. Αθανάσιος Παλιούρας, «Μεταβυζαντινὲς εικόνες της Μονής Λειμώνος και η ένταξή τους στην Αιγαιοπελαγίτικη ζωγραφικὴ» 195. Ελένη Βλαχοπούλου – Καραμπίνα, «Εκκλησιαστικὰ χρυσοκεντήματα της Μονής Λειμώνος. Εργαστήρια – τεχνίτες – δωρητές (τέλη 16ου - αρχές 19ου αι.)» 213. Πίνακες 271

Key words
Aegean, Eastern.
Archives.
Biography.
Byzantine collection.
Byzantine institutions.
Byzantine manuscripts.
Byzantine period.
Byzantine sources.
Chanting.
Church architecture.
Clergy, clergymen.
Ecclesiastical art.
Ecumenical Patriarchate.
Greek education.
Icon screen.
Ignatios Agallianos, saint.
Law.
Learned clergy.
Lesbos / Lesvos.
Library.
Manuscript.
Monasteries.
Monastic centers.
Music.
Needlework.
Ottoman period.
Portable icon.
Robbery of heirlooms.
Saints.
School.
Treasures / Heirlooms.
Wood-carving.