Μελισσηνός, Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι (1897)
[Bibliography]

Abbreviation
Μελισσηνός, Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι (1897)
Form of publication
Book

Μελισσηνός (Χριστοδούλου) Αρχιμανδρίτης, Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι, μετά τινων διοικητικών ζητημάτων (Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1897)

Data
Father Melissinos (Christodoulou), Thrace and Saranta Ekklesies / Kırklareli (published in Constantinople / Istanbul by the Publishing House of the Ecumenical Patriarchate in 1897) in Greek >>>>>> See pdf in Accompanying Material: Μελισσηνός, Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησίαι
Key words
Agathoupoli / Ahtopol.
Ainos / Enez.
Black Sea, west coast.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ecumenical Patriarchate.
Gallipoli / Gelibolu.
Hellenism.
Istanbul, 19th c..
Late Ottoman period.
Metropolis of Adrianople, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of Herakleia, Ecumenical Patriarchate.
Nineteenth century.
Orthodox churches.
Raidestos / Raedestos / Tekirdağ.
Saranta Ekklesies / Kırklareli.
Sea of Marmara / Propontis.
Thrace.
Western Thrace.