Χανιώτης, Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό (2021)
[Bibliography]

Abbreviation
Χανιώτης, Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό (2021)
Form of publication
Book

Άγγελος Χανιώτης, Η εποχή των κατακτήσεων. Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό, 336 π.Χ. – 138 μ.Χ., Ειρήνη Λυδάκη (επιμ.), Μαρία Γ. Ευθυμίου, Άγγελος Χανιώτης (μτφρ.), σειρά Νίκου Γιαννουδάκη: Νέες προσεγγίσεις στον αρχαίο κόσμο, (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2021)

ISBN / ISSN
ISBN: 978-960-524-639-6
First edition
Title of first edition
Angelos Chaniotis, Age of Conquests. The Greek World from Alexander to Hadrian (336 BC – AD 138)
Publisher of first edition
Profile Books and Cambridge MA:Harvard University Press
Place of publication of first edition
London
Date of publication of first edition
2018
Key words
Achaemenid Empire / Persian Empire.
Adriatic Sea.
Alexander the Great.
Alexandria, Egypt.
Ancient Athens.
Ancient cults.
Ancient Grecce.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek gods.
Ancient Greek sources.
Antioch / Antakya.
Aphrodisias, ancient city.
Apollo, god.
Armenians.
Athens, Roman period.
Attalid Kings.
Bithynia.
Carthaginians / Western Phoenicians.
Central Asia.
Chersonessos / Cherson / Sebastopol.
Cilicia.
Claudius, Roman emperor.
Commerce.
Corinth.
Crete, antiquity.
Crimea.
Cyprus.
Delos.
Delphi.
Demetrios I Poliorketes, Macedonian king.
Durrës / Dyrrachion / Epidamnos.
Economy.
Egypt.
Egyptian gods.
Emperor cult.
Ephesus / Ephesos.
Europe.
Euxine Pontus / Black Sea.
Feast.
Galatia, Roman Province.
Galatians, Anatolia / Asia Minor.
Greece.
Hadrian.
Hellenistic Asia Minor / Asian Turkey.
Hellenistic period.
Herodes Atticos / Herod Atticus.
India.
Institutions.
Italy.
Kingdom of Macedonia.
Kingdom of Pergamon.
Kingdom of the Bosphorus / Azov.
Lysimachos, king.
Macedonian kings.
Map.
Mark Antony / Marcus Antonius.
Mediterranean.
Mesopotamia.
Middle East.
Miletos / Miletus.
Mithras, god.
Mithridates of Pontus.
North Africa.
Octavian Augustus / Augustus.
Pergamon, antiquities / Pergamum.
Philip II Macedon.
Piracy.
Pompey, general.
Pontic Kingdom of Mithridates.
Priesthood.
Ptolemaic Kingdom.
Ptolemies.
Pyrrhus, king.
Regular army.
Rhodes.
Roman Empire.
Roman period.
Roman period, Imperial age.
Roman Province of Asia.
Roman sources.
Rome.
Seleucid Kingdom.
Seleucid Kings.
Senate.
Sicily.
Slaves.
Sparta, antiquity.
Sports events / Athletic events.
Syria.
Taxes, taxation.
Theater, ancient.
Trajan.
Via Egnatia.
War.
Women.