Χεκίμογλου (εκδ.), Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου / Hekimoglou (ed.), The Patriarchal Church of St George (2013)
[Bibliography]

Abbreviation
Χεκίμογλου (εκδ.), Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου / Hekimoglou (ed.), The Patriarchal Church of St George (2013)

Ευάγγελος Χεκίμογλου, Θάλεια Μαντοπούλου – Παναγιωτοπούλου, Μαρία Καζαμία – Τσέρνου, Αλ. Χ. Γρηγορίου / Evangelos Hekimoglou, Thaleia Mantopoulou-Panagiotopoulou, Maria Kazamia-Tsernou, Al. Grigoriou, Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου / The Patriarchal Church of Saint George; Η ιστορία, η αρχιτεκτονική και οι εικόνες του, / Architecture, History, Icons, Ε. Χεκίμογλου (επιστ. επιμ.) / Ev. Hekimoglou (ed.), Μαρία Μακραντωνάκη, Ευφροσύνη Ρούπα, Lilly James (μτφρ) / Maria Makrantonaki, Efrossini Roupa, Lilly James (tr.), (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Εκδόσεις Κυριακίδη / Society for Macedonian Studies, Kyriakidis Editions, Θεσσαλονίκη / Thessaloniki 2013)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-618-80941-0-9
Data

Hekimoglou (ed.), The Patriarchal Church of Saint George; Architecture, History, Icons, is a bilingual volume (Greek and English) published by the donator Nikolaos Emm. Manos. “This volume is dedicated to the twentieth anniversary of His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew ascending the Ecumenical Throne”

Contents (here only the English version): N. I. Mertzos, president of the Board of Trustees of the Society for Macedonian Studies, Prologue pp. 1-6. N. Emm. Manos, sponsor of the publication, Prologue pp. 8-9. Evangelos Hekimoglou, “From the Holy Apostles’ to Fener: A Re-Examination of the Relocations of the Patriarchal Residence” pp. 12-81, Notes pp. 82-95. Thaleia Mantopoulou-Panagiotopoulou, “The Patriarchal Church of Saint George in Constantinople” pp. 98-195, Notes pp. 196-203. Maria Kazamia-Tsernou, “About the Icons of the Patriarchal Church” pp 204-275, Notes pp. 276-289. Bibliography pp. 290-297. APPENDIX Al. Grigoriou, “Travel Memoirs on the Patriarchal Church (1605-1908)” pp. 298-327. Total pages 334 (35 Χ 25) hard cover. Archive figures and color photos.

Key words
Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
Ecumenical Patriarchate.
Fener, neighborhood.
George / Georgios, saint.
Golden Horn.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Istanbul, Orthodox churches.
Monasteries.
Old City, Istanbul.
Orthodox churches.
Orthodoxy.
Ottoman period.
Patriarch of Constantinople.
Patriarchal Church of St George.
Phanar.
Phanariotes.
Plans, elevations.
Portable icon.
Relics.
Saints.
Travelers’ accounts.
Treasures / Heirlooms.
Twentieth century.
Twenty-first century.
Virgin Pammakaristos / Panagia Pammakaristos.