Σιάτρας, Ελληνικά κοινοτικά δικαστήρια κατά την Τουρκοκρατία (1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Σιάτρας, Ελληνικά κοινοτικά δικαστήρια κατά την Τουρκοκρατία (1997)
Form of publication
Book

Δημήτρης Θ. Σιάτρας, Ελληνικά κοινοτικά δικαστήρια κατά την Τουρκοκρατία, (Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1997)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7797-02-07
Key words
Aegean Sea.
Cyclades.
Greece.
Greece, Ottoman.
Institutions.
Law.
Ottoman Empire.
Ottoman period.