Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985)
[Bibliography]

Abbreviation
Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985)
Form of publication
Book

Γοδεφρείδος Βιλλαρδουίνος, Η Κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, Γιώργος Σαραφιανός (επιστ. επιμ.) Κώστας Αντύπας (μτφρ.) (εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα 1985)

Collective work
Yes
First edition
Title of first edition
L’Histoire de Geoffroy de Villehardouyn, marescal de Champagne et de Romenie, de la Conqueste de Constantinople par les barons francois assosiez aux Venitiens, l’an 1204
Publisher of first edition
Abel Langelier
Place of publication of first edition
Paris
Date of publication of first edition
1585
Source
Yes
Data
Geoffrey of Villehardouin, Conquest of Constantinople (Greek translation from French). Uniquely important Frankish source for the Fourth Crusade and the Fall of Constantinople (1204). Only an annotated translation is published here, pp 25-216. Detailed historical introduction, pp 7-23; appendices: Kostas Antypas, “Tactics of the feudal army in the 13th century”, pp 217-223; Yiorgos Sarafianos, “The author and his work”, pp 225-228; genealogical tables: “The genealogy of Villehardouin’, p 229 and four other tables, including one on the “Angelos dynasty”, p 232; indices: “People”, pp 235-243, “Places, Ethnicities”, pp 244-255; and bibliography, pp 256-267. Total pages, 272.
Key words
Adrianople, Byzantine.
Alexios V, Mourtzouphlos / Alexius V.
Baldwin of Flanders.
Boniface of Montferrat.
Byzantine Empire.
Catholic Church / Latin Church.
Constantinople, Latin occupation.
Dardanelles / Hellespont.
Didymoteicho.
Eastern Macedonia.
Enrico Dandolo, doge.
Feudal France.
Flanders.
Fourth Crusade.
Frankish emperors / Latin emperors.
Frankish rule / Latin rule.
Franks.
Geoffrey of Villehardouin.
Geoffrey of Villehardouin.
Golden Horn.
Late Byzantine Constantinople.
Late Byzantine period.
Late Byzantine period.
Late Byzantine period, Comnenian / Komnenian period.
Latin Occupation.
Leo Sgouros.
Medieval France.
Theodore I Lascaris / Theodoros I Laskaris.
Thrace.
Venetians.
Western knighthood.