Τατάκης, Βυζαντινή Φιλοσοφία (1977)
[Bibliography]

Abbreviation
Τατάκης, Βυζαντινή Φιλοσοφία (1977)
Form of publication
Book

Βασίλειος Τατάκης, Η Βυζαντινή Φιλοσοφία, Λίνος Γ. Μπενάκης (εποπτεία και βιβλιογραφική ενημέρωση), Εύα Κ. Καλπουρτζή (μτφρ.), 5 σειρά Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1977)

First edition
Title of first edition
La philosophie byzantine
Publisher of first edition
Presses Universitaires de France
Place of publication of first edition
Paris
Date of publication of first edition
1949
Data
Greek translation of Vasileios Tatakis, Byzantine Philosophy (Athens 1977). Scholarly treatise/handbook on byzantine philosophy. Notes pp 289-312. Bibliography (expanded and updated to 1976) pp 313-368. Total pages 383.
Key words
Aristotle, Aristotelians.
Asia Minor.
Bessarion, Cardinal.
Byzantine astronomy.
Byzantine Constantinople.
Byzantine education.
Byzantine emperors.
Byzantine intellectuals.
Byzantine mathematics.
Byzantine philosophy.
Byzantine science.
Byzantine theology.
Byzantine Thessalonica.
Byzantium.
Clement of Alexandria.
Demetrius Cydones / Demetrios Kydones.
Early Byzantine philosophy.
Ephesus / Ephesos.
Gennadios II Scholarios, Ecumenical Patriarch.
Gregory of Nazianzos.
Gregory of Nyssa.
Gregory Palamas, saint.
Hesychasm.
Hesychast movement.
Iznik / Nicaea.
John Damascene, saint.
John VI Cantacuzenus / Ioannes VI Kantakouzenos.
Late Antiquity.
Late Byzantine philosophy.
Maximus the Confessor.
Michael Psellus / Psellos.
Middle Byzantine philosophy.
Middle East.
Mistra / Mystras.
Monophysites / Monophysitism.
Neoplatonism, Neoplatonists.
Nestorians, Nestorianism.
Nicephorus Gregoras / Nikephoros Gregoras.
Nicholas Cabasilas / Nikolaos Kavasilas.
Origen.
Philosophy.
Plato, Platonists.
Plethon, George Gemistos, philosopher.
Plotinus.
Porphyry, philosopher.
Pseudo-Dionysius Dionysus the Areopagite.
Stoics.
Symeon the New Theologian.
Synesius of Cyrene.
Theodore Metochites.
Theologians of Mount Sinai.
Trebizond.