Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998)
Form of publication
Book

Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βεράτια για τους προκαθήμενους της Μεγάλης Εκκλησίας (17ος – αρχές 20ού αιώνα) (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998)

ISBN / ISSN
ISBN 960-221-156-3
Source
Yes
Data
Paraskevas Konortas, Ottoman surveillance of the Ecumenical Patriarchate. Berats pertaining to the primates of the Great Church (17th-early 20th c.) (in Greek). Detailed historical study. Transcription tables, pp. 15-17. Bibliography – abbreviations, pp. 19-38. Introduction, pp. 39-51. Ι. ‘The texts and their development over time’, pp. 53-119. ΙΙ. ‘From sultanic appointment to representational election: Ottoman power, the Patriarchate and social developments in the Orthodox community’, pp. 121-164. III. The economic dimension: Patriarchal payments to the Porte and their repercussions’, 165-208. IV. ‘Berats and constitutions: Patriarchal jurisdiction as seen by the Ottoman administration’, pp. 209-293. V. ‘The Patriarchate and the Ottoman sense of order’, pp. 295-361. Epilogue, pp. 363-371. Appendix, pp. 373-390. Notes, pp. 391-479. Tables, pp. 481-501. Indices: Greek characters, pp. 505-545, Latin characters, pp. 547-564. Maps, pp. 565-570. Total pages, 570.
Key words
Archbishopric of Cyprus.
Ecclesiastical history.
Ecumenical Patriarchate.
Orthodoxy.
Ottoman Empire.
Patriarch of Constantinople.
Romiosyne.