Ι Ε Ε  τ. Γ1΄ Κλασσικός Ελληνισμός, 479 π.Χ. – 336 π.Χ. (1972)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε  τ. Γ1΄ Κλασσικός Ελληνισμός, 479 π.Χ. – 336 π.Χ. (1972)
Form of publication
Book

Μανόλης Ανδρόνικος, Βασ. Άτσαλος, Αθηνά Καλογεροπούλου, Μιχαήλ Σακελλαρίου, Ιωάννης Τραυλός, Νικ. Χουρμουζιάδης et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Γ1΄. Κλασσικός Ελληνισμός. Το Ελληνικό θαύμα (479 π.Χ. – 336 π.Χ.) (1) Γ1΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1972)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. IIIa: Hellenism in the Classical Ρeriod, 479-336 BC (Ekdotike Athenon S.A., Athens 1972) in Greek.
Key words
Aegean Sea.
Ancient Athens.
Ancient Grecce.
Ancient Greek art.
Ancient Macedonia.
Asia Minor, Greek antiquity.
Athenian colonies.
Athenian politics.
Athenians.
Attica.
Classical period.
Coin, coins.
Corinth.
Cyprus.
Cyrenaica.
Dardanelles / Hellespont.
Darius II.
Egypt.
Epidemics.
Epirus / Epiros.
Euxine Pontus / Black Sea.
Fortifications.
Greece.
Institutions.
Macedonian kings.
Magna Graecia.
Map.
Mesopotamia.
Peloponnese, antiquity.
Peloponnesian War.
Pericles.
Persian Wars.
Piraeus.
Satrapies.
Sea battle.
Sicily.
Sparta, antiquity.
Taxes, taxation.
Thessaly.
Thrace.
Thracian peninsula / Gallipoli peninsula.
War.
Xenophon, Athenian general.