Λέων Διάκονος, Ιστορία (2000)
[Bibliography]

Abbreviation
Λέων Διάκονος, Ιστορία (2000)
Form of publication
Book

Λέων ο Διάκονος, Ιστορία, Βρασίδας Καραλής (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 9 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2000)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7420-63-2
Source
Yes
Data
Greek edition of the Historiae of Leo the Deacon, the well-known Byzantine historian of the 10th c. Vrasidas Karalis (ed.), published by Kanakis (Athens 2000).
Key words
Aleppo / Haleb.
Antioch / Antakya.
Antonios III, the Studite, Patriarch.
Arabs.
Asia Minor / Asian Turkey.
Baghdad.
Balkans.
Basil II, the Bulgar-slayer,.
Basileios Skamandrenos, Ecumenical Patriarch.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Bulgarians.
Byzantine army.
Byzantine Balkans.
Byzantine Empire.
Byzantine fleet.
Byzantine sources.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Crete.
Danube / Ister.
Dardanelles / Hellespont.
Earthquakes.
Ecbatana / Hamadan / Hamedan.
Edessa / Urfa.
Euphrates, river.
Greek fire.
Hippodrome.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
John Tzimiskes / Ioannes Tzimiskes, emperor.
Lebanon, mountain.
Leo the Deacon.
Mesopotamia.
Middle Byzantine period.
Middle East.
Miracles.
Mosul.
Mysia, NW Asia Minor.
Natural disasters.
Natural phenomenon.
Nicephorus II Phocas / Nikephoros II Phokas.
Preslav.
River.
Rus / Russians.
Sicily.
Siege warfare.
Syria.
Tarsus / Tarsos.
Thaddeus, apostle.
Thrace.
War.
Weapons, arms.