Ψάλτης, Θράκη Α΄ Στατιστικά (1919, 1997)
[Bibliography]

Abbreviation
Ψάλτης, Θράκη Α΄ Στατιστικά (1919, 1997)
Form of publication
Book

Σταμάτιος Β. Ψάλτης, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου Α΄. Στατιστικαί περί του ελλην. πληθυσμού πληροφορίαι Α΄ (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ανατύπωσις 1997 Αθήνα 1919)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7133-48-X (της ανατύπωσης του 1997)