Ψάλτης, Θράκη Α΄ Στατιστικά (1919, 1997)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ψάλτης, Θράκη Α΄ Στατιστικά (1919, 1997)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σταμάτιος Β. Ψάλτης, Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου Α΄. Στατιστικαί περί του ελλην. πληθυσμού πληροφορίαι Α΄ (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ανατύπωσις 1997 Αθήνα 1919)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7133-48-X (της ανατύπωσης του 1997)
Στοιχεία

Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ σσ. 1-10. ΜΕΡΟΣ Α΄. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΥ ΤΣΑΤΑΛΤΖΑΣ σσ. 11-94: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ σσ. 11-74. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ σσ. 75-82. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ σσ. 83-86. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ σσ. 87-91. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ σσ. 91-94.

ΜΕΡΟΣ Β΄. ΒΙΛΑΕΤΙΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ σσ. 95-300. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Πληροφορίαι αναφερόμεναι εις τον πληθυσμόν των ορθοδόξων μητροπόλεων σσ. 97-172: Α΄. Μητρόπολις Αδριανουπόλεως σσ. 98-108. Β΄. Μητρόπολις Ηρακλείας σσ. 108-120. Γ΄. Μητρόπολις Διδυμοτείχου σσ. 120-127. Δ΄. Μητρόπολις Αίνου σσ. 127-131. Ε΄. Μητρόπολις Βιζύης σσ. 131-138. Ϛ΄. Μητρόπολις Μαρωνείας σσ. 138-142. Ζ΄. Μητρόπολις Αγαθουπόλεως σσ. 142-144. Η΄. Μητρόπολις Ξάνθης σσ. 145-150. Θ΄. Μητρόπολις Γάνου και Χώρας σσ. 150-153. Ι΄. Μητρόπολις Λιτίτσης σσ. 153-158. ΙΑ΄. Μητρόπολις Καλλιπόλεως σσ. 158-162. ΙΒ΄. Μητρόπολις Μυριοφύτου και Περιστάσεως σσ. 162-165. Συμπέρασμα του Α΄ Κεφαλαίου σσ. 165-172. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Πληροφορίαι αναφερόμεναι εις πλείονα του ενός τμήματα του νομού Αδριανουπόλεως ή κατά την υπάρχουσανπολιτικήν διαίρεσιν ή και ανεξαρτήτως ταύτης σσ. 173-212.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Πληροφορίαι αναφερόμεναι εις εν μόνον τμήμα (πολιτικόν) της Θράκης ή εις μίαν μόνον πόλιν σσ. 212-232. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Στατιστικαί ειδήσεις αναφερόμεναι εις τον αριθμόν των μαθητών και τον πληθυσμόν των κατοίκων ολοκλήρου του Βιλαετίου Αδριανουπόλεως εν συγκρίσει προς τον βουλγαρικόν και τουρκικόν πληθυσμόν: Α΄. Σύγκρισις του ελληνικού πληθυσμού προς τον βουλγαρικόν σσ. 233-255. Β΄. Σύγκρισις του ελληνικού προς το τουρκικόν στοιχείον σσ. 255-270. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Πληροφορίαι γενικαί περί του πληθυσμού και της εθνολογικής συστάσεως του Βιλαετίου Αδριανουπόλεως περιλαμβανόμεναι εν συγγράμμασι περιηγητών και γεωγράφων ή παρεχόμεναι εν χάρταις εθνολογικοίς: Α΄ Περιηγηταί και Γεωγράφοι Ami Boué (1854), Viquesnel (1868), Lejean (1861), Dumont (1874), Réclus (1876), Synvet (1877), Stanford (1877), Bianconi (1879), Diefenbach (1881), Hogarth (1902), Virgili (1908), Vellay (1912) σσ. 271-194. Β΄ Εθνολογικοί Χάρται σσ. 299-300 (προσοχή: ενώ αναφέρονται στην ανατύπωση του 1977, το ΔΣ του Συλλόγου θεώρησε καλό να βάλει 5 χάρτες έγχρωμους, μικρούς, στο τέλος).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συνολικόν συμπέρασμα περί του ελληνικού πληθυσμού της όλης Θράκης σσ. 301-304. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΝΥΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΝ ΘΡΑΚΗ Α΄ της Νομαρχίας Κ/πόλεως και του σαντζακίου Τσατάλτζας σσ. 305-315. Β΄ του Βιλαετίου Αδριανουπόλεως σσ. 316-367. ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ σσ. ιε΄-ιστ΄.