Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890)
[Bibliography]

Abbreviation
Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890)
Form of publication
Book

Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλίτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ από Θεσσαλονίκης, 36-1884 (Lorenz and Keil, Librairie International, Κωνσταντινούπολη 1890)

Key words
Andrew, apostle / Andreas, apostle.
Bishops of Constantinople.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Byzantine Constantinople.
Byzantine period.
Christianity.
Ecclesiastical history.
Empire of Nicaea.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
Imperial period.
Late Antiquity.
Orthodox Patriarchates.
Patriarch of Constantinople.
Phanar.
Roman period.
Romiosyne.