Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890)
[Bibliography]