Κοσμάς Μαδυτινός, Ποιμενικός αυλός (1897)
[Bibliography]

Abbreviation
Κοσμάς Μαδυτινός, Ποιμενικός αυλός (1897)
Form of publication
Book

Κοσμάς Μαδυτινός, Ποιμενικός αυλός. Περιέχων μουσικά έργα εκδιδόμενα αδεία του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπό ημερομηνίαν 25 Ραμαζάν 313 και 15 Φεβρουαρίου 312 (1897) και υπ΄ αριθμόν 552 (Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, Αθήνα 1897)

Key words
Madytos / Eceabat.