Κοσμάς Μαδυτινός, Ποιμενικός αυλός (1897)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κοσμάς Μαδυτινός, Ποιμενικός αυλός (1897)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κοσμάς Μαδυτινός, Ποιμενικός αυλός. Περιέχων μουσικά έργα εκδιδόμενα αδεία του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπό ημερομηνίαν 25 Ραμαζάν 313 και 15 Φεβρουαρίου 312 (1897) και υπ΄ αριθμόν 552 (Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, Αθήνα 1897)

Λέξεις - κλειδιά
Μάδυτος / Eceabat.