Tirilye. Fresco of the 14th c. in the deserted Pantobasilissa church (1988)
[Photos]