Ι Ε Ε τ. ΙΕ΄ (1978)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε τ. ΙΕ΄ (1978)
Form of publication
Book

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΕ΄. Νεώτερος Ελληνισμός από 1913 έως 1941 ΙΕ΄, σειρά Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών, Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1978)

Collective work
Yes
Data
Greece and Hellenism, 1913-1941 vol. XV of The History of the Greek Nation (1978) in Greek
Key words
Asia Minor / Asian Turkey.
Asia Minor Catastrophe.
Asia Minor Hellenism.
Balkan wars.
First World War.
Inter-war period.
Kemal Ataturk / Atatürk.
Late Ottoman – Transitional period.
Refugees.
Venizelos, Eleftherios.