Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989)
[Bibliography]

Abbreviation
Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989)
Form of publication
Book

Αναστάσιος Κ. Ιορδάνογλου, Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως (1882-1988) (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αρ. έκδ. 224, Θεσσαλονίκη 1989)

ISBN / ISSN
ISSN 0073-862Χ
Source
Yes
Data

Anastasios Iordanoglou, Ioakeimeion Parthenagogeion of Constantinople (1882-1988) (Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1989) in Greek. This is a monograph about a School for Girls (Parthenagogeion) of the Greek Orthodox Community of Istanbul. It was founded in 1882 under the auspices of the Ecumenical Patriarch Ioakeim II and functioned until the summer of 1988, when there were only six pupils in the school.

>>> See: Rules about the function of the Ioakeimeion Parthenagogeion, 1908, and figures

Key words
Archives.
Benefactors.
Chiotes.
Clergy, clergymen.
Constantinople.
Fener, neighborhood.
Greek education.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Ioakeim II, Ecumenical Patriarch.
Ioakeim III, Ecumenical Patriarch.
Ioakeimeion Parthenagogeion, School for Girls.
Late Ottoman period.
Old City, Istanbul.
Phanar.
Photographic archives.
School.
School for Girls.
Skylitsis-Stefanovik, Pavlos.
Teacher / Professor.
Twentieth century.
U.S.A..
Women.