Τάντσης, Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο (2012)
[Bibliography]

Abbreviation
Τάντσης, Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο (2012)
Form of publication
Book

Αναστάσιος Τάντσης, Η αρχιτεκτονική σύνθεση στο Βυζάντιο. Εισαγωγή (University Studio Press., Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 2012)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-12-2104-5
Data
Anastasios Tantsis, Architecture in Byzantium; an Introduction (University Studio Press, Thessalonica 2012) in Greek
Key words
Aegean Sea.
Architecture.
Arta.
Asia Minor.
Athens.
Balkans.
Basilica, building.
Bithynia.
Byzantine church construction.
Byzantine Constantinople.
Byzantine period.
Churches - mosques.
Cupola.
Cyprus.
Early Byzantine period.
Egypt.
Holy Land.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
Iconoclasm.
Justinian I.
Late Antiquity.
Late Byzantine period.
Macedonia.
Middle Byzantine period.
Middle East.
Mistra / Mystras.
Monasteries.
Palace, palaces.
Palaeologan / Palaiologan architecture.
Peloponnese.
Plans, elevations.
Rome.
Syria.
Thrace.
Trebizond.