Μαμώνη, «Σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου» (1986-87)
[Bibliography]

Abbreviation
Μαμώνη, «Σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου» (1986-87)
Form of publication
Booklet

Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία, Γ΄ - Σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου» Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τόμος ΣΤ΄, (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Ανάτυπο Αθήνα 1986-1987) σσ. 155-228

Key words
Asia Minor Hellenism.
Cappadocia.
Greek education.
Late Ottoman period.
Pontus / Pontos.
Romiosyne.
School.
Societies, clubs, fraternities.
Trebizond.
Turkophone Christian Community.