Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982)
[Bibliography]

Abbreviation
Έξοδος Β΄ (ΚΜΣ, 1982)
Form of publication
Book

Η Έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας, Γιάννης Μουρέλος (επιμ.), τ. Β΄ σειρά Έξοδος (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1982)

Collective work
Yes
Data
Exodos vol II (published by the Centre of Asia Minor Studies, Athens 1982). Refugee’s oral sources from the Central and the South Asia Minor / Asian Turkey: from Cappadocia pp. 3-343 to Pamphylia and Cilicia at the Mediterranean shores.
Key words
Ankara, Prefecture of Ankara.
Archives.
Asia Minor.
Attica.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Centre for Asia Minor Studies.
Cilicia.
Eastern Mediterranean.
Exchangeable populations.
Konya / Iconium.
Lycaonia, Asian Turkey.
Lycia.
Niğde.
Pamphylia, SW Turkey.
Phrygia.
Piraeus.
Pisidia, Asian Turkey.
Refugee camps.
Refugees.
Tarsus / Tarsos.
Turkish speaking Greek Orthodox.
Twentieth century.
Women.