Χατζανέστης, Παπαστρατηγάκης (επιμ.) (1927)
[Bibliography]

Abbreviation
Χατζανέστης, Παπαστρατηγάκης (επιμ.) (1927)
Form of publication
Book

Ο αρχιστράτηγος Χατζανέστης, 1863 – 1922, Μ. Π. Παπαστρατηγάκης (εκδ. επιμ.) (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1927)

Collective work
Yes
Key words
Asia Minor Catastrophe.
Balkan wars.
Cartography.
Constantinople / Istanbul.
France.
Late Ottoman – Transitional period.
Modern period.
Smyrna / İzmir.