Φιλόμουσος Αδελφότης «Η Πέρινθος» στην Ηράκλεια της Αν. Θράκης: Κανονισμός 1874
[Texts]