Μπίρης, Αθήναι 19ος -20ός αι. (1966, 1999)
[Bibliography]