Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Β΄ (1995)
[Bibliography]