Μαύρη Βίβλος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919)
[Bibliography]

Abbreviation
Μαύρη Βίβλος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919)
Form of publication
Book

Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918) (Οικουμενικό Πατρειαρχείο, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1919)

Collective work
Yes
Source
Yes
Data

The Black Book (published by the Ecumenical Patriarchate in 1919) is the detailed rapport of the pogrom held by the Ottoman state and the nationalistic groups against the Greek Orthodox populations of the Empire during the period 1913-1918. Deportations, atrocities, murders of priests and other leading members of the Greek communities started in Eastern Thrace (modern European Turkey) as soon as the Balkan Wars came to an end in 1913 and they expanded to Asia Minor (Anatolia) and Pontos (the Black Sea region) during the First World War.

At the same time, thanks to this tragic rapport the reader has in front of him the whole ‘map’ of the Christian Orthodox world down to the smallest village in this period, i.e. a few years before its dissolution after the Catastrophe of 1922.

Contents:

Πρόλογος pp. ε-ι. Μέρος Α΄ «Οι διωγμοί και τα μαρτύρια του εν Θράκη ομογενούς πλυθησμού» pp. 1-96. Μέρος Β΄ «Οι διωγμοί και τα μαρτύρια του εν Δυτική και Ανατολική Μικρά Ασία ομογενούς πλυθησμού» pp. 97-232. Μέρος Γ΄ «Οι διωγμοί και τα μαρτύρια του εν Πόντω ομογενούς πλυθησμού» pp. 233-316. Μέρος Δ΄ «Έγγραφα πατριαρχικά [of 1914] σχετιχόμενα προς τους διωγμούς του ομογενούς πλυθησμού» pp. 317-370. Μέρος Ε΄ «Στατιστική του εκδιωχθέντος ομογενούς πλυθησμού» pp. 371-408 και «Γενική Στατιστική» pp. 409-413. Πίναξ Περιεχομένων pp. 414-416. Total pages 426.

>>>>>>> See attached the three parts in which we have divided the digitalized book:

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΘΡΑΚΗ [Thrace]

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ [Asian Turkey from the Aegean coast and the city of Smyrna as far inland as Cappadocia and the city of Kayseri

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΠΟΝΤΟΣ [Pontos].

Key words
Aegean Turkey.
Aivali / Kydoniai / Ayvalık.
Asia Minor Hellenism.
Asia Minor Metropolises.
Asian Turkey.
Aydin, Vilayet / Province of Aydin-Smyrna.
Balkan wars.
Black Sea, Turkish coast.
Clergy, clergymen.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Edirne, Vilayet of Edirne / Vilayet of Adrianople.
Evros Prefecture.
First World War.
Hellenism.
Human rights – violations.
Late Ottoman – Transitional period.
Persecution, 1913-1918.
Persecutions.
Pontus / Pontos.
Romiosyne.
Sea of Marmara / Propontis.
Thracian peninsula / Gallipoli peninsula.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Trebizond, Vilayet of Trebizond.
Women.