Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
[Bibliography]

Abbreviation
Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
Form of publication
Book Chapter

Ιωάννης Βαλινάκης, «Εύξεινος Πόντος, Κιμμέριος Βόσπορος, Χερσόνησος, Ολβία» Ε΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974) σσ. 220-230

Data
I. Valinakis, “Euxine Pontus” in History of the Greek World vol. 5 (1974). In the North Euxine: the Cimmerian Bosporos, Chersonesos and Olbia during the Hellenistic period pp. 220-225 and 228-230; Kallatis and other Greek city-states on the West pp. 225-228.
Key words
Agrarian economy.
Ancient Greek cities.
Antiquity.
Black Sea, west coast.
Cereals.
Chersonessos / Cherson / Sebastopol.
Chersonessos Taurica / Cherson.
Cimmerian Bosporos / Straits of Kerch.
Commerce.
Constanţa / Tomis / Tomoi.
Crimea.
Euxine Pontus / Black Sea.
Fishing.
Fishing, fisheries.
Getes, people.
Hellenistic art.
Hellenistic fortifications.
Hellenistic period.
Kerch / Pantikapaion.
Kingdom of the Bosphorus / Azov.
Mesembria / Nesebâr.
Mithridates of Pontus.
Olbia, ancient city.
Political regime.
Romania / Rumania.
Russia.
Scythia.
Scythia Minor, province.
Scythian civilization.
Scythians.
Sea of Azov.
Steppe.
Ukraine.
War.