Ι Ε Ε τ. ΙΔ΄ (1977)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε τ. ΙΔ΄ (1977)
Form of publication
Book

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΔ΄. Νεώτερος Ελληνισμός από 1861 έως 1913 ΙΔ΄, σειρά Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών, Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1977)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. XIV (1977)
Key words
Athens, modern.
Balkan wars.
Crete.
Epirus / Epiros.
Epirus North / Epiros North.
George I, King of the Hellenes.
Greece, modern.
Greek education.
Industry.
Infrastructure.
Ioannina.
Late Ottoman period.
Modern period.
Nationalism.
Railway.
Struggle for Macedonia / Macedonian Struggle.
Thessaly.
Thessaly 1878-1881.
Venizelos, Eleftherios.
Young Turks.