Ι Ε Ε τ. ΙΔ΄ (1977)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε τ. ΙΔ΄ (1977)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΔ΄. Νεώτερος Ελληνισμός από 1861 έως 1913 ΙΔ΄, σειρά Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών, Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1977)

Συλλογικό έργο
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα, σύγχρονη.
Βαλκανικοί πόλεμοι.
Βενιζέλος Ελευθέριος.
Βιομηχανία.
Γεώργιος Α΄ της Ελλάδος, βασιλιάς.
Εθνικισμός.
Ελλάδα, σύγχρονη.
Ελληνική παιδεία.
Ήπειρος.
Ήπειρος Βόρεια.
Θεσσαλία.
Θεσσαλία 1878-1881.
Θεσσαλονίκη.
Ιωάννινα / Γιάννενα.
Κρήτη.
Μακεδονικός Αγώνας.
Νεότουρκοι.
Σιδηρόδρομος.
Σύγχρονη εποχή.
Υποδομές.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.