Η Χερσόνησος του Αίμου (Βαλκανική) κατά τα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνα [The Haemus Peninsula (Balkan Peninsula) during the mid-2nd c. AD]
[Maps]

MAP_BALK_ARCH_ROMAN_HGNVI_149.jpg
Map title
Η Χερσόνησος του Αίμου (Βαλκανική) κατά τα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνα [The Haemus Peninsula (Balkan Peninsula) during the mid-2nd c. AD]
Type
Type
Archaeological.
Type
Geophysical.
Type
Administrative.
Type
Historical.
Description
Historical map on a geophysical background of the Haemus Peninsula (Balkan Peninsula) during the mid-2nd c. AD and the Roman territory above the River Danube
Map series
ΙΕΕ ΣΤ χάρτης σ149 / HGN VI map p149
Year of publication
1976
Languages
Greek
Key words
Adriatic Sea.
Aegean Sea.
Balkan rivers.
Balkans.
Black Sea, west coast.
Corinth.
Dacia.
Danube, Lower Danube.
Dardanelles / Hellespont.
Ephesus / Ephesos.
Epirus / Epiros.
Greece.
Haimos / Balkan / Stara Planina, mountain.
Ionian Sea.
Macedonia.
Map.
Nicopolis, Epirus / Nikopolis, Epiros.
Peloponnese, antiquity.
Peneios, river.
Perinthos / Herakleia.
Propontis / Sea of Marmara.
Roman Empire, East.
Roman period, Imperial age.
Thrace.
Trainoupolis.
Trajan.