Η Χερσόνησος του Αίμου (Βαλκανική) κατά τα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνα [The Haemus Peninsula (Balkan Peninsula) during the mid-2nd c. AD]
[Maps]