Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985)
[Bibliography]

Abbreviation
Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897, 1985)
Form of publication
Book

Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων. Μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων Μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων σειρά Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 191 (Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, επανέκδοση συμπληρωμένη με βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, κρίσεις για το έργο του και Γενικό Ευρετήριο, Αθήνα 1985)

First edition
Publisher of first edition
Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1897
Data
E.T. Kyriakidis, Men of Letters from Trebizond, 15th – 19th c. (in Greek), Athens 1897; reprinted by Karabias, Athens 1985).
Key words
Athens.
Bessarion, Cardinal.
Biography.
Bucharest.
Chaldia, province.
Clergy, clergymen.
Early Ottoman period.
Eastern Pontus / Eastern Pontos.
Ecumenical Patriarchate, Theological School of Halki.
Empire of Trebizond.
Gennadios II Scholarios, Ecumenical Patriarch.
Giresun / Kerasous.
Greek education.
Greek education.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
Kyminitis, Sebastos / Kiminitis, Sevastos.
Late Ottoman period.
Learned clergy.
Middle Ottoman period.
Monasteries.
Monastic centers.
Ottoman period.
Patriarch of Constantinople.
Philotheos Vryennios, Metropolitan.
Pontic people.
Scholars.
School.
Sumela Monastery, Pontos.
Theology.
Trans-Danubian Principalities.
Trebizond.
Trebizond, Vilayet of Trebizond.
Ünye / Oinoe.
Venice.