Στάθη (επιμ.), Ρωμιοί στην Υψηλή Πύλη (2002)
[Bibliography]

Abbreviation
Στάθη (επιμ.), Ρωμιοί στην Υψηλή Πύλη (2002)
Form of publication
Conference Proceedings

Αδαμάντιος Στ. Ανεστίδης, Βασ. Βλ. Σφυρόερας, Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Σάββας Ε. Τσιλένης κ.ά., Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2001 Πηνελόπη Στάθη (επιμ.), σειρά Πρακτικά 1 (3) Τρίτη Επιστημονική Ημερίδα, (Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, Αθήνα 2002)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-87522-0-5 – ISSN 1109-6241
Key words
Constantinople / Istanbul.
Fener, neighborhood.
Institutions.
Ottoman court.
Ottoman Empire.
Ottoman institutions.
Phanariotes.
Romiosyne.
Trans-Danubian Principalities.