Κορομηλά, Μαρία των Μογγόλων (2008)
[Bibliography]

Abbreviation
Κορομηλά, Μαρία των Μογγόλων (2008)
Form of publication
Book

Μαριάννα Κορομηλά, Η Μαρία των Μογγόλων, Σειρά Η κουζίνα του ιστορικού - 7 (Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2008)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-16-2355-9
Key words
Abaka Khan.
Aleppo / Haleb.
Anatolia.
Andronicus II Palaeologus / Andronikos II Palaiologos.
Armenians.
Astronomy.
Athens, modern.
Baghdad.
Biography.
Bithynia.
Byzantine diplomacy.
Byzantine monuments.
Byzantine noblewomen.
Byzantium.
Caliphate.
Cappadocia.
Caravan routes.
Cartography.
Catalans.
Central Asia.
Chora monastery / Kariye Camii.
Christians of the East.
Clavijo, Ruy Gonzalez de.
Constantinople.
Constantinople, aristocratic monasteries.
Eastern Pontus / Eastern Pontos.
Empire of Nicaea.
Euxine Pontus / Black Sea.
Franks.
Galata.
Genghis Khan.
Genovese.
Geography, science.
Golden Horde.
Greece, modern.
Horse, horses.
Hulagu Khan.
Ideology.
Ilkhanate of Persia.
Iran.
Istanbul, 20th c.
Late Byzantine period.
Mamluks.
Medieval era.
Medieval Serbia.
Michael VIII Palaeologus / Palaiologos.
Middle East.
Modern period.
Mongols.
Mosaics.
Mouchlio.
Nestorians.
Nomads.
Pachymeres / George Pachymeres.
Palaeologan age / Palaiologan age.
Palaeologans / Palaiologans.
Persia.
Persian civilization.
Pillage.
Pontus / Pontos.
Prosopography.
Refugees.
Sciences.
Seljuks.
Simonis Palaeologina / Simonis Palaiologina.
Syria.
Tabriz.
Tatars.
Theodore I Lascaris / Theodoros I Laskaris.
Theodore II Lascaris / Theodoros II Laskaris.
Theodore Metochites.
Thrace.
Travel conditions.
Travelers’ accounts.
Travelogue.
Travels / Voyages.
Trebizond.
Turkey.
Turkmen.
Venetians.
War.
West Asia.
Women.