Ι Ε Ε  τ. Β΄ Αρχαϊκός Ελληνισμός (1971)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε  τ. Β΄ Αρχαϊκός Ελληνισμός (1971)
Form of publication
Book

Ιωάννης Κακριδής, Δημήτριος Λαζαρίδης, Γεώργιος Μυλωνάς, Νικ. Παπαχατζής et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Β΄. Αρχαϊκός Ελληνισμός. Η εξόρμηση των Ελλήνων (1100 π.Χ. – 497 π.Χ.) Ανδρέας Μπάγιας (επιμ. έκδοσης), Β΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1971)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. II (1971)
Key words
Aegean Sea.
Aeolian city-states.
Ancient Athens.
Ancient cults.
Ancient Cyprus.
Ancient Grecce.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek civilization.
Ancient Greek gods.
Ancient Greek sculpture.
Ancient Greek shipping.
Ancient Greek sources.
Ancient Peloponnese.
Archaic architecture.
Archaic period.
Asia Minor.
Athenian politics.
Athletic games, Sports.
Athletics / track events.
Attica.
Ceramics / pottery.
Cyprus.
Cyrenaica.
Darius I.
Divination.
Dorians.
Doric city-states.
Euboea / Evia.
Euxine Pontus / Black Sea.
Geometric period.
Greece.
Greek antiquity.
Greek colonies.
Greek language.
Greek mythology.
Heracles.
Hesiod.
Homer.
Homeric age.
House, family.
Ionian city-states.
Ionians.
Map.
Mediterranean.
Persian Wars.
Persians.
Philosophy.
Plans, elevations.
Poetry.
Political regime.
Sacraments / Shrines.
Samos, island.
Sicily.
Sparta, antiquity.
Sports events / Athletic events.
Xerxes I.