Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006)
[Bibliography]

Abbreviation
Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006)
Form of publication
Book

Ανώνυμος Μοναχός, Γάμοι, κηδείες και αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Πατριάρχη Ευθυμίου, Αλέξανδρος Αλεξάκης (επιστ. επιμ., μτφρ.), σειρά Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας 16 (Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2006)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7420-91-8
Source
Yes
Data
Anonymous monk, Imperial remorse. Vita Euthymii (2006) [in Greek].
Key words
Byzantine society.
Byzantine sources.
Constantine VII Porphyrogenitus / Konstantinos VII Porphyrogennitos.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Everyday life.
Great Palace.
Hippodrome.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
John the Baptist, saint.
Leo VI, the Wise.
Middle Byzantine period.
Photios II, Ecumenical Patriarch.