Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986)
[Bibliography]

Abbreviation
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986)
Form of publication
Book

Αλέξανδρος Γ. Πασπάτης, Βυζαντιναί Μελέται, Τοπογραφικαί και Ιστορικαί μετά πλείστων εικόνων (Εκδόσεις Δ. Ν. Καραβία, φωτογραφική επανέκδοση Αθήνα 1986)

First edition
Publisher of first edition
τυπ. Αντωνίου Κορομηλά
Place of publication of first edition
Κωνσταντινούπολη
Date of publication of first edition
1877
Data
A.G. Paspatis, Byzantine Studies Topographical and Historical [Βυζαντιναί Μελέται] (Constantinople 1877; photo reprint by D.N. Karavias, Athens 1986).
Key words
Blachernae.
Byzantine Constantinople.
Byzantine emperors.
Byzantine monuments.
Byzantine period.
Byzantine sources.
Churches - mosques.
Cisterns / Water reservoirs.
Commerce.
Crimea.
Destruction of monuments.
Early Byzantine buildings.
Ecclesiastical buildings.
Engraving.
Euxine Pontus / Black Sea.
Excavations.
Fortifications.
Galata.
Gate, gates.
Genovese.
Hagiasma.
Harbor.
Inscription / inscriptions.
Land Walls.
Latin Occupation.
Medieval era.
Monasteries.
Old City, Istanbul.
Ottoman period.
Palace, palaces.
Relic-hunting.
Saints.
Tower, towers.