Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αλέξανδρος Γ. Πασπάτης, Βυζαντιναί Μελέται, Τοπογραφικαί και Ιστορικαί μετά πλείστων εικόνων (Εκδόσεις Δ. Ν. Καραβία, φωτογραφική επανέκδοση Αθήνα 1986)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
τυπ. Αντωνίου Κορομηλά
Τόπος Α΄ έκδ.
Κωνσταντινούπολη
Χρόνος Α΄ έκδ.
1877
Στοιχεία

Συγκέντρωση αρχαιολογικών, ιστορικών και τοπογραφικών μελετών, για την Κωνσταντινούπολη, του ιατρού και πρωτοπόρου βυζαντινολόγου του 19ου αιώνα Αλ. Πασπάτη. Το βιβλίο-έργο αναφοράς χωρίζεται σε τρία μέρη-τρία βιβλία. Βιβλίον Πρώτον: Τα χερσαία τείχη της Κ/Πόλεως, Επιγραφαί των χερσαίων τειχών, Πύλαι των χερσαίων τειχών, Το παλάτιον των Βλαχερνών. Αι εν Κ/πόλει ανασκαφαί του Θρακικού σιδηροδρόμου [και το παλάτι του Βουκολέοντος] σσ. 4-126. Βιβλίον Δεύτερον: Το εμπόριον των Γενουησίων εν Κ/πόλει και Ευξείνω Πόντω κατά τον Μεσαίωνα σσ. 127-276. Βιβλίον Τρίτον: Αι εν Κ/πόλει μέχρι τούδε σωζόμεναι Βυζαντιναί εκκλησίαι, ιστάμεναι και ερειπωμέναι σσ. 277-405. Επίλογος σσ. 405-409. Περιεχόμενα σσ. 411-415. Παροράματα σ. 416. Το έργο συνοδεύεται από σχέδια και χαρακτικά εκτός σελιδαρίθμησης, τα περισσότερα υπογεγραμμένα από τον Δ. Γαλανάκη.

>>>>>>>>>> Όλο το βιβλίο θα το βρείτε σε μορφή pdf στο Συνοδευτικό Υλικό, Κείμενα: Πασπάτης, Βυζαντιναί Μελέται (Κωνσταντινούπολη 1877) <<<<<<<<<<

Λέξεις - κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Άγιοι, αγίες.
Ανασκαφές.
Βλαχέρνες.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Γαλατάς / Galata.
Γενοβέζοι.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Εμπόριο.
Επιγραφή, επιγραφές.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Θράκη, σιδηρόδρομος.
Καταστροφή μνημείων.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κριμαία.
Λατινική Κατοχή.
Λειψανοθηρία.
Λιμάνι.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρώσεις.
Παλαιά Πόλη.
Παλάτι, παλάτια.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πύλη, πύλες.
Πύργος, πύργοι.
Χαρακτικό / γκραβούρα.
Χερσαία Τείχη.