Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Αλεξίου (επιμ.) (1995)
[Bibliography]

Abbreviation
Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Αλεξίου (επιμ.) (1995)
Form of publication
Book

Βασίλειος Διγενής Ακρίτης και τα άσματα του Αρμούρη και του Υιού του Ανδρονίκου, Στυλιανός Αλεξίου (επιμ.) σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη (ΝΕΒ) ΠΟ 51 (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α. Ε., Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-05-0656-6
First edition
Publisher of first edition
Εκδοτική Ερμής
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1990
Source
Yes
Data
Stylianos Alexiou (ed.), Basileios Digenes Akritis and the Chant d’ Armouris and the son of Andronikos (in Greek). Total pages, 250 (paperback edition).
Key words
Amazons.
Baghdad.
Bandit, bandits.
Bridge.
Byzantine Asia Minor / Asian Turkey.
Byzantine society.
Caliphate.
Cappadocia.
Commagene / Kommagene.
Digenes Akritas.
Doukas, Byz. family / Doukai.
Euphrates, river.
Horse, horses.
Manuscript.
Middle Byzantine period.
Myths, legends.
Northern / Upper Mesopotamia.
Poetry.
Samosata / Samsat.
Syria.
Tigris River / Dicle.
Women.