Πεπραγμένα Φιλεκπαιδευτικού Ραιδεστού, 1871-1874
[Texts]