Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Α΄ (1995)
[Bibliography]